حال قرار است خودروهای جدیدی به بازار عرضه شود. گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


پنج خودروی جدید در راه بازار