عادل آذر مشاور رئیس دولت سیزدهم و رئیس رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ساعتی پیش در بیمارستان خاتم انبیا درگذشت.