آیا این رشد قیمتی ادامه دارد؟ علی رضاپور کارشناس بازارهای مالی در اکوایران در این باره می گوید: