علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز توضیح می‌دهد که چرا انتظارات تورمی در آمریکا افزایش پیدا کرده و این مسئله تا کجا پیش خواهد رفت.