اما این موضوع سال ها است در اغلب اقتصادهای جهان حل شده است. در آمریکا تورم چطور کنترل می شود؟ صحبت های علی رضاپور کارشناس بازارهای مالی در اکوایران را ببینید: