آمار جدید بانک مرکزی می گوید که وضعیت درآمد ملی ایرانیان در سال 1400 بهبود داشته است. گزارش اکوایران را ببینید: