گزارش اکوایران درباره هشدار مدیر ارشد سرمایه گذاری و مدیریت دارایی مورگان استنلی در مصاحبه با بلومبرگ را در لینک زیر بخوانید:
 


هشدار به سرمایه گذاران؛ خیلی خوشبین نباشید