گزارش اکوایران در این مورد را در لینک زیر بخوانید:
 


دوا و دکتر مردم در قله تورم مرداد؛روند تورمی دو کالای اساسی