ضرر تحریم ها به درآمد نفتی ایران تا چه حد بوده است؟ گزارش اکوایران را ببینید: