گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: 

10 سال گذشته اقتصاد ایران؛ کابوسی برای صنعت