به همین دلیل سطح استفاده از یورو به کف دو ساله رسیده است. گزارش اکوایران در این باره را در لینک بخوانید: