گزارش این هفته مارکت تایمز اکوایران را درباره تحولات و چشم انداز بازارهای جهانی را ببینید: