آیا جنگ در حوزه انرژی وارد مرحله تازه ای شده است؟ گزارش اکوایران در این باره را بخوانید: