صحبت های علینقی مشایخی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف را در این باره ببینید: