خبر اصلاح و ابلاغ آیین نامه را مدتی پیش سازمان بهزیستی به رسانه‌ها داد. اما این تغییرات شامل چه مواردی است؟

سوگل دانائی گزارش می‌دهد.