جدیدا نیز برآورد شده است که قطعی و اختلال در اینترنت در این دو ماه در حدود 150 هزار میلیارد تومان به کسب و کارها ضرر وارد کرده است. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: