اکوایران این هزینه را تحت سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: