برنده بازارها در سال 2022 چه بازاری بود. برنامه مارکت تایمز اکوایران در این باره را ببینید: