آیا در سال آینده تورم آمریکا روند نزولی سریع تری پیدا خواهد کرد؟ این موضع مشروط به چیست؟ صحبت های علی رضاپور کارشناس بازارهای مالی را در اکوایران ببینید: