علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز، از نیم نگاهی که طلا در بازارها به تصمیمات آینده فدرال رزرو دارد صحبت میکند.