گزارش اکوایران درباره این موضوع را در لینک زیر بخوانید:


حداقل حقوق 20 درصد رشد کرد