گزارش اکوایران درباره تورم ماه اول زمستان را در لینک زیر بخوانید: