در این ماه همچنین رکوردهای تورمی مختلفی نیز جابه جا شد. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: