کدام بخش ها بیشتر به تورم دامن زدند؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: