موضوعی که می تواند ضربه بزرگی به هژمونی اقتصادی آمریکا در خاورمیانه وارد کند. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: