رشد قیمت در برخی مناطف بیشتر از دیگر مناطق بوده است. گزارش اکوایران درباره وضعیت قیمت مسکن در منطقه پاسداران را در لینک زیر بخوانید: