این موضوع بازارهای جهانی را نیز غافلگیر کرد. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: