بازار خودرو نیز از قاعده مستثنا نیست. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: