موضوعی که منتقدانی دارد. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: