از لحاظ جنسیتی وضعیت بیکاری تحصیلکرده های زن و مرد چگونه است؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:


سقوط نرخ بیکاری به قعر 20 سال