مصوبه ای که اجرای آن در سال آینده، ۲۵هزار میلیارد تومان برای دولت تمام میشود. این رقم، یک چهارم کل بودجه ای است که در قرار است در سال آینده به عنوان حقوق و دستمزد به ۸۹۷  هزار معلم پرداخت شود. در لایحه بودجه سال آینده، دولت ۱۰۰ هزار و  ۸۵۴ میلیارد تومان برای حقوق و دستمزد معلمان در نظر گرفته است.