از نظر این گروه تولید داخلی باید معطوف به زمینه هایی باشد که مزیت صادراتی و رقابت برای تولیدکننده وجود داشته باشد. «اکوایران» در گفتگویی تفصیلی با جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان به این موضوع پرداخته است که تا ساعاتی دیگر نسخه کامل آن منتشر خواهد شد.