اکوایران در این گزارش تمامی گروه هایی که به نوعی به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند را بررسی می کند.