به گفته علی رهبری، در بستر این سامانه جلوی مداخله کارمندان دولت در معاملات دولت گرفته شده و در گام های بعدی وارد لایه های زیرین معاملات نیز خواهیم شد.

تاکنون نیز ۱۰ هزار و ۷۹۷ دستگاه دولتی در سامانه ستاد ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۸ هزار و ۵۷۸ دستگاه فعال هستند.