تحلیل گران بر این باورند که دولت بایدن برای تصمیم گیری درباره خروج نام سپاه از FTO دچار سردرگمی شده است. اما در این بین تحلیل گران به دولت بایدن هشدار داده اند که نباید زمان را برای امضای برجام از دست بدهد.

گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


ایران و آمریکا در مرز پیروزی و فاجعه