تا سی سال آینده چه کشورهایی قدرت جهانی خواهند شد؟ آیا چین و روسیه در حال ضعیف تر شدن هستند؟