اما سفر انریکه مورا مجددا امیدها به گشایش در مذاکرات را افزایش داده است. رفع انسداد برای ادامه مذاکرات اولین دستاورد این سفر بود. با این وجود مواضع طرفین سیگنال های متفاوتی نسبت به وضعیت طرفین مخابره می کند. گزارش کامل اکوایران درباره آخرین وضعیت طرفین برجام را در لینک زیر بخوانید:
 


آخرین زورآزمایی ایران و آمریکا پیش از احیای برجام