با این وجود طرح مواضعی کم تر خوشبینانه توسط آمریکا هنوز سناریو شکست برجام را قدرتمند نگه داشته است. اگر برجام به نتیجه نرسد طرح ایران چیست؟ گزارش اکوایران در این باره را بخوانید:
 


آلترناتیوهای ایران در صورت شکست مذاکرات