موضوعی که می تواند مهر تاییدی بر مرگ برجام باشد. گزارش اکوایران در این باره را بخوانید:
 


ادعای رویترز: تقاضای قطع‌نامه علیه ایران در جلسه شورای حکام آژانس