این موضوع تا چه حد می تواند منجر به فروپاشی برجام شود؟ معنای هشدارهای تهران درباره این توافق چیست؟ گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


تقابل ایران و آژانس، توافق را منتفی می‌کند؟