ارتباط این سفر با برجام چیست؟ گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


سفر خاورمیانه ای بایدن برجام را احیا می کند یا هوا؟