بر اساس نظر تحلیل گران یا شرایط باید با ابتکار طرفین تغییر کند یا تنش بیشتری در راه خواهد بود. گزارش اکوایران را ببینید: