سرنوشت قدرت های کنونی در نظم جدید جهانی چگونه خواهد بود؟ گفتگوی اکوایران با دکتر آریابرزن محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران را ببینید: