اما به نظر می آید حذف نفت روسیه به این راحتی ها هم نیست. این تحلیل را ببینید.