موضوعات مختلفی سبب این امر شده است. ناتو را می توان عامل اصلی حمله روسیه به اوکراین دانست. پیمانی که همواره روسیه با آن سر جدل داشته است. بحث عضویت سوئد و فنلاند نیز به ناتو مطرح شده است و ترکیه نیز در این مورد مخالفت را کنار گذاشته است.