دولت بایدن در راستای فشار بیشتر بر اقتصاد ایران تحریم های جدیدی اعمال کرده است تا روزنه های باقی مانده اقتصاد ایران را نیز مسدود کند. جزییات تحریم های جدید و تحلیل آن را در لینک زیر بخوانید: