آیا این گزاره اشتباه است؟ عواقب چنین نظری چیست؟ گزارش اکوایران را ببینید: