گزارش کامل اکوایران درباره طرح های جدید اسرائیلی ها را در لینک زیر بخوانید:
 


نقشه جدید اسرائیل برای اغوای ریاض