اما چگونه اقتصاد روسیه توانسته تاکنون تحریم ها را شکست دهد؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: