نقش آمریکا در این نظر جدید چیست؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


زلزله ژئوپلتیک در خاورمیانه؛ الگوی جدید اتحاد بین ایران و شرکا